Obchodní podmínky

Obsah

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.      Úvodní ustanovení

2.      Předmět smlouvy

3.      Objednávky, přihlášky a registrace

3.1.   Ostatní informace k organizaci akcí

4.      Kupní cen, faktura, forma a způsob platby

6.      Ochrana údajů

7.      Podmínky vrácení

8.      Závěrečná ustanovení

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

COOKIES

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY


1.   Úvodní ustanovení


Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na internetových stránkách http://www.financnizralost.cz provozovaných Veronikou Kalátovou, se sídlem Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9, IČ: 66868475, zapsané v obchodním rejstříku vedeného v Městské části Praha 9, odbor živnostenský, pod sp. značkou: ŽIV/5455/2010/DUF.

Obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej informací (analýz, kurzů a konzultací), které standardně mají k dispozici jen klienti, kteří platí za poradenství. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

 

Tyto internetové stránky, dále jen „FINANČNÍ ZRALOST“, je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon oprávněna vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám.

 

 

2.   Předmět smlouvy


Předmětem koupě je prodej živých i on-line kurzů, workshopů, webinářů, videí, e-booků a dalších elektronický dokumentů, který strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.financnizralost.cz.

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

 

 

3.   Objednávky, přihlášky a registrace


Objednávka kupujícího písemnou formou je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od toho momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny tisku, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o další potvrzení objednávky písemnou formou. Objednávka se považuje za neplatnou a smlouva tak pozbývá platnosti v případě, že kupující toto potvrzení požadovaným způsobem provést odmítne.

Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.financnizralost.cz, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena odesláním potvrzující objednávky.

Objednávky na kurzy (workshopy a webináře) jsou závazné, ale objednavatel může od objednávky odstoupit nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě není akceptováno. Jako potvrzení registrace na vybranou akci slouží pozvánka. Pozvánka vám přijde e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od objednání. Pokud ji nedostanete, informujte se, prosím, zda byla vaše registrace/objednávka řádně provedena.

 

     

3.1.   Ostatní informace k organizaci akcí


Prezence účastníků začíná 10 min. před zahájením akce.  Čas  ukončení  je  uveden  orientačně,  záleží  na množství  dotazů v závěru a během přednášky.

Dále si vyhrazujeme právo na změnu kurzu/workshopu/webináře (změna lektora, data a místa konání apod.) a zároveň si vyhrazujeme právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme vás o uvedení vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Zároveň je možné z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

 

 

4.   Kupní cena, faktura, forma a způsob platby


Kupní cena je ve shrnutí objednávky, kterou kupující závazně písemně potvrzuje.  Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 3 dny před zahájením akce, analýzy či konzultace. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu, a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví nebo nebude přítomen či nedostupný, je povinen uhradit plnou cenu. Kupní cena se v tomto případě nevrací, není možné přesun na jiný termín ani kupujícímu nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Faktura: Při potvrzení objednávky obdrží kupující na emailovou adresu shrnutí jeho objednávky zpravidla do 2 pracovních dní, kde je uvedena cena, platební údaje a zálohová fakturu. Po přijetí platby vystaví prodávající kupujícímu řádný daňový doklad v zákonném termínu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu nebo služby a zasíláme jej na emailovou adresu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

Forma platby: Platbu je možné uskutečnit pouze jednorázově.

Způsob platby: Produkt, služba, analýza, akce nebo konzultace bude poskytnuta až po zaplacení ceny prodávajícímu.  Možnosti úhrady jsou:

  • Hotově – v den konání akce

  • Převodem – na základě zálohové faktury

 

Podkladem pro platbu na účet je zálohová faktura. Bankovní převod proveďte dle instrukcí na zálohové faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový doklad – fakturu v tomto případě nevystavujeme. Pokud však bude výše úhrady přes 10 tis. Kč, dostane klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad - fakturu emailovou poštou.

 

 

5.   Odpovědnost


Zabezpečení: Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského čtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

6.   Ochrana údajů


Prohlášení prodávajícího: Zavazujeme se plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových   dokladů,   identifikaci   bezhotovostních   plateb  a  pro  komunikaci  s  kupujícím.  Detailní  osobní  data  i  údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zasláním objednávky a registrací klient uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných produktech, službách, akcích, nabídce svých obchodních partnerů a jiných aktivitách. Souhlas pro marketingové účely je udělován dobrovolně na dobu deseti let, avšak může být kdykoli ze strany kupujícího písemně odvolán na adrese info@financnizralost.cz.

 

 

7.   Podmínky vrácení


Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději do 14 dní od objednání služby. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@financnizralost.cz zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

 

8.   Závěrečná ustanovení


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 13. 1. 2018. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.financnizralost.cz , popřípadě dalšími informačními kanály. Vyhrazujeme si právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.financnizralost.cz  a je označena datem účinnosti.

Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

 


REKLAMAČNÍ ŘÁD


Vzhledem k povaze prodávaných věcí (on-line produkty) nemůže kupující uplatnit práva z vadného plnění. Kupující má však právo a současně povinnost v případě, že nedojde k doručení přístupových údajů nebo odkazu ke stažení, o této skutečnosti ihned informovat poskytovatele a požadovat nápravu. Zároveň má kupující právo podle Obchodních podmínek odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od objednání služby bez udání důvodu. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: info@financnizralost.cz zasláním prohlášení, že kupující od smlouvy odstupuje. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

On-line služby poskytované poskytovatelem kupujícímu jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel nedává kupujícímu žádná práva z odpovědnosti za  vady  obsahu  on-line  produktů poskytovatele a obsahu třetích stran, které jsou součástí on-line produktů. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu on-line produktu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu on-line produktu. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku se na odpovědnost poskytovatele neuplatní. Uzavřením smlouvy kupující dále bere na vědomí, že jakékoliv použití informací z on-line produktu je pouze na jeho vůli a za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, a poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

COOKIES

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affilaite a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem provozovatel, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět, můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Pro zpracování cookies využíváme:

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Provozovatelem stránek http://www.financnizralost.cz  je Veronikou Kalátovou, se sídlem Pod Harfou 938/60, 190 00 Praha 9, IČ: 66868475 dále jen provozovatel. Provozovatel zpracovává osobní údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů dále jen GDPR.

Provozovatel provádí zpracování vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění kupní smlouvy s vámi uzavřené, pro zasílání marketingových sdělení v přiměřeném rozsahu a pro plnění veřejnoprávních povinností provozovatele. Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Provozovatel zpracovává vaše osobní údaje pro splnění kupní smlouvy mezi vámi a provozovatelem, včetně doručení  zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění smlouvy.  Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout, ale bez  poskytnutí  vašich  osobních  údajů  by  provozovatel  nebyl  schopen  smlouvu s Vámi splnit, a proto ji ani nemůže uzavřít.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem, zejména při vedení účetnictví a zjišťování a placení daní. Právním základem zpracování je tak jejich nezbytnost pro splnění právních povinností, které se na provozovatele vztahují.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

Jaké osobní údaje shromažďujeme:

O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje

Jak s osobními údaji nakládáme:

Veřejné i neveřejné osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele. Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu http://www.financnizralost.cz.

Práva subjektu údajů:

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo:

  • požadovat od provozovatele přístup k vašim osobním údajům,

  • na opravu nebo výmaz vašich osobních údajů,

  • popřípadě omezení jejich zpracování,

  • vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů

  • na přenositelnost vašich osobních údajů.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Velmi nám záleží na tom, abychom se nedopouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení. Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo nám napište emailem na adresu info@financnizralost.cz.

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@financnizralost.cz.  Zprávou na tento mail, můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píšeme u práva subjektu údajů. Jen si dovolujeme upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat, abychom si totožnost a požadavek přiměřeným způsobem ověřili. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Toto znění je účinné od 25. 5. 2018.

Více o obecném nařízení GDPR je možné najít na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.   

Praha 

IČO: 66868475

Obchodní podmínky

Reklamační řád

Ochrana osobních údajů

Veronika Kalátová

© 2018 - 2020

Všechna práva vyhrazena

www.financnizralost.cz 

  • White Facebook Icon